F5tius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skiøde

paa Gaarden Elsnæs under Sands Tinglaug i Senniens Fogderie for Mads Larsen mod 50 Rdr. betaling.

gjøre alle vitterligt, at som en Os tilhørende Gaard under Sands Tinglaug i Sennien Fogderie og Nordlands Amt beliggende, Elsnæs kaldet, skyldende 1 Vog Fisk, i anleedning af Borger-Enkes Maren afgangne Jacob Jensens indkomne Begiæring, om at kiøbe bemeldte Gaard, har været sat til offentlig Auction, hvor fornævnte Borger-Enke blev erbydende derfor at betale 50 Rdr.; men Opsidderen Mads Larsen tillige haver indgaaet at erlægge liige saameget for Gaarden; naar den ham maatte tilskiødes: - og Vi ved Vores Resolution af 26de octobris 1751, allernaadigst have bevilget, at denne Een Vog Fiskes Landskyld maatte overlades Opsidderen forbenævnte Mads Larsen for de budne 50 Rdr. hvorefter ombemeldte Kiøbe-Summa Halvtredsindstyve Rigsdaler Courant, efter Vores Stiftamtskriver i Bergen, Os elskelig Kammer-Raad Heybergs til Kammeret indsendte Qwittering af dato 7. Augusti 1752 udi Vores Stiftamtstue Cassa ere blevne betalte. Altsaa bekiende Vi med dette Vaart aabne Brev og Skiøde vc:

Resten som forestaaende Skiøde, undtagen at Navnet og Gaarden forandres. Givet paa Vort Slot Fredensborg den 4de Septembris Anno 1752.

Friderich,R.

Thott. ---- Basballe.